Sesma, P., & Ameneiros-Lago, E. (2011). Letter to the editor. Swiss Medical Weekly, 141(4748), w13302. https://doi.org/10.4414/smw.2011.13302